Spot Reklamowy!
Spot Reklamowy!

Pierwsze wzmianki dotyczące Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedzicy pochodzą z 1906 roku. W tym roku bowiem, niedzicka straż wyposażona została w sprzęt gaśniczy jakim była ręczna sikawka ,,Walser Ferencz”, wyprodukowana w Budapeszcie. Tego samego roku z inicjatywy proboszcza Niedzicy ks. Juliusza Racz do Straży Ogniowej wstępują nowi członkowie. Strażacy otrzymują od księdza obraz z wizerunkiem św. Floriana. To wydarzenia bardzo istotne dla naszej jednostki, gdyż  zostały udokumentowane i rozpoczynają jej dzieje. Nie ulega jednak wątpliwości fakt, iż ówczesna Straż Ogniowa istniała znacznie wcześniej. Świadczy o tym między innymi, fakt wybudowania w 1900 roku drewnianej szopy, z przeznaczeniem na przechowywanie sprzętu i narzędzi służących strażakom do walki z żywiołami. Szopa ta pełniła funkcję remizy i służyła strażakom przez 48 lat. Innym faktem, który świadczy o wcześniejszym istnieniu straży jest obecność strażaków przy tragicznym pożarze, który miał miejsce 3 maja 1895 r. Jak twierdzą najstarsi mieszkańcy wsi, w tym również strażacy, którzy osobiście znali świadków tragicznego dla Niedzicy pożaru, ówczesna Straż Ogniowa istniała już wtedy i to właśnie ona próbowała gasić ten ogromny pożar. Pożar ten ukazał wszystkim jak ważne jest istnienie i obecność takiej organizacji we wsi. Mieszkańcy Niedzicy cenili sobie istnienie i działalność straży, o czym świadczyć może fakt, że z własnych funduszy zakupili jeszcze przed I wojną światową kolejną sikawkę ręczną na wozie czterokołowym ze skrzynią wodną. Działalność straży zostaje zahamowana wraz z wybuchem I Wojny Światowej, kiedy to skład jednostki zostaje poważnie ,,okrojony”. Po tych trudnych doświadczeniach, niedzicka Straż Ogniowa zostaje pozbawiona młodych i aktywnych członków, którzy zginęli na wojnie. Widząc słabą organizację Straży Ogniowej, w 1927 roku dochodzi do ponownej jej reorganizacji. W szeregi wstępują nowi – poważani gospodarze, którzy stanowią aktywniejszą Straż, zarejestrowaną i działającą już na mocy ustawy z 1867 r.. Głównym inicjatorem tego przedsięwzięcia był ówczesny kierownik miejscowej szkoły – Józef Wójcik oraz Jan Pojedyniec. W 1929 roku został zakupiony sztandar, który ufundowali mieszkańcy wsi Niedzica dla swej Straży Ogniowej. Jak podaje kronika, w 1931 r. ,,podczas lustracji Spisza, Pan Prezydent Prof. Ignacy Mościcki jako chrzestny ojciec sztandaru i wręczyciel, osobiście przekazał sztandar jednostce OSP w Niedzicy”. W rok później Naczelnictwo Okręgu IV Związku Straży Pożarnych Województwa Krakowskiego, rozkazem nr 5 z 20 września 1932 r. wzywa, do przeniesienia ,,remizy” do centrum wsi, jednocześnie wskazując na wzorowe utrzymanie znajdującego się w niej sprzętu oraz bardzo dobrą sprawność bojową. W latach 1933-34, remiza – którą była drewniana szopa, została poważnie uszkodzona przez powódź, jaka nawiedziła Niedzicę, wyrządzając ogromne szkody w całej wsi. Dlatego też Ochotnicza Straż Pożarna w Niedzicy miała pełne ręce roboty za co otrzymała wyróżnienie i podziękowanie od Naczelnictwa Okręgu IV w Nowym Targu. Została także wpisana do powiatowej księgi za ofiarną pracę podczas powodzi i ratowania życia ludzkiego. Również w 1934 roku na Walnym Zebraniu Straży Pożarnej postawiony został przez Prezesa Straży, a zarazem Wójta Gminy Jana Pojedyńca wniosek, dotyczący zakupienia motopompy. Inicjatywę tę postanowił wesprzeć Zarząd ,,Urbaru” przekazując na zakup motopompy ,,Syrena M-400” fundusze, uzyskane ze sprzedaży drewna. Została ona poświęcona i przekazana w roku 1935. Kolejnym poczynaniem ówczesnej Straży była budowa nowej remizy, gdyż stara ,,drewniana szopa” coraz bardziej dawała się we znaki, z uwagi na uszkodzenia jakich doznała podczas powodzi oraz swą lokalizację w miejscu zagrożonym i niewidocznym. Plany te pokrzyżował wybuch II Wojny Światowej. Wtedy to po raz kolejny skład straży został okrojony. Niedzica – jak i inne spiskie wioski zostaje wcielona do państwa słowackiego. Dotychczasowa Ochotnicza Straż Pożarna w Niedzicy, zostaje w 1940 r. przemianowana na Dobrovolný Hasičský Sbor Nedeca. Po częściowym ustabilizowaniu się sytuacji, wraz z odbudową zniszczeń, przystąpiono na początku lat 40-tych do prac związanych z budową ,,Domu Kultury” (obecnego Domu Strażaka). Wybudowano go czynem społecznym przez mieszkańców Niedzicy, na gruncie prywatnym. Głównym inicjatorem tego przedsięwzięcia był miejscowy proboszcz – ks. Michał Kubiciar, który w zamian za udostępnienie w dogodnym miejscu prywatnego gruntu pod budowę, przekazał grunt kościelny. Również tego samego roku nasza jednostka doznała kolejnego ciosu – zasłużony działacz dh Józef Wójcik, zostaje 12 czerwca 1940 roku aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego. Mimo licznych przemian, jakie ma za sobą, jest w pełnej gotowości bojowej: sikawki i motopompy usytuowane na wozach parokonnych, dostosowanych do przewozu osób i sprzętu pożarniczego. W 1947 roku przystąpiono do budowy czynem społecznym nowej murowanej remizy strażackiej. Strażacy społecznie odpracowali bardzo dużą ilość ,,dniówek” zarówno przy samej budowie, jak i przy ,,łamaniu” i zwożeniu kamienia, z którego została wybudowana. W roku 1958 Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Nowym Targu, widząc prężnie działającą OSP w Niedzicy, dokonała zamiany dotychczas używanej ,,małej” motopompy. Motopompa ta (SYRENA M-400), została zabrana, w zamian za którą Komenda przydzieliła motopompę silniejszą typu ,,Leopoldia M-800”. Lata 60-te XX wieku to lata licznych osiągnięć. Nasza jednostka kilkakrotnie zajmowała pierwsze miejsca w organizowanych zawodach sportowych czy innych pokazowych ćwiczeniach. W roku 1964 zakupiono kolejną motopompę ,,Polonia PO-3 M-800”, której zakup wsparło miejscowe Kółko Rolnicze oraz Zarząd Urbaru w Niedzicy. Strażacy niedziccy, widząc popadający w ruinę ,,Dom Kultury” nie szczędzą czasu ani sił i w 1971 r. przystępują do jego generalnego remontu i rozbudowy. Prace te wykonano czynem społecznym, a materiały zakupiono ze środków własnych OSP. W 1972 roku Niedzica, jako jednostka ,,wyróżniająca się spośród straży spiskich swoją pracą i gospodarnością” otrzymała, jako pierwsza, od Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Nowym Targu samochód marki ,,ŻUK”. Rok 1975 to rok, w którym zakończono rozbudowę murowanej remizy, wykończono małą salkę, zaadaptowaną na ,,Salę Starych Pamiątek”. Wykonano również pokrycie dachowe ,,Domu Strażaka”, na które drewno przekazała Leśna Wspólnota Urbarialna.  Strażacy odpracowali w czynie społecznym kolejne 72 dni robocze. Po wykonaniu tych inwestycji, przyszła kolej na wykonanie w 1980 roku ,,spinalni” do suszenia węży, która służy nam do dziś. Posiadany przez jednostkę samochód marki ,,ŻUK” po wielu miejscowych groźnych pożarach, w latach 70-tych, okazał się niewystarczający i rozpoczęto starania o zakup nowego, dużego samochodu. Do tej prośby Wojewódzka Komenda Ochotniczych Straży Pożarnych w Nowym Sączu ustosunkowała się pozytywnie, uzasadniając to pracowitością i gospodarnością OSP w Niedzicy. Komenda wyraziła zgodę na zamianę ,,ŻUKA” na nowy beczkowóz marki ,,STAR”. W tym roku również Zarząd wysunął wniosek o zakup nowego sztandaru, gdyż stary sztandar, liczący 50 lat był zniszczony. W dniu 22.02.1981 r. miał miejsce w Niedzicy Walny Gminny Zjazd, na którym to OSP Niedzica została wyróżniona za wkład pracy i poświęcenie strażaków przy wspomnianych wcześniej remontach i budowach. Podczas tego Zjazdu, Gminny Dyrektor Szkół Podstawowych – Stanisław Stec, jak podaje kronika, w swoim wystąpieniu również podziękował jednostce z Niedzicy za ofiarną pracę, uznając ją ,,jako jedyną, z przodujących w całej gminie Łapsze Niżne”. Rok 1981 to rok jubileuszowy, nie tylko dla jednostki OSP, ale także dla całej wsi. Jest to bowiem rok, w którym jednostka obchodzi jubileusz 75-lecia założenia Straży Ogniowej, a miejscowość 650-lecie swojego istnienia. Obchody te miały miejsce 14 czerwca 1981 roku. Podczas tych obchodów ówczesny Prezes ,,Urbaru” jako przedstawiciel miejscowego społeczeństwa – Jan Szewczyk, w imieniu mieszkańców wręczył strażakom nowy sztandar, który służy nam do dnia dzisiejszego. W 1990 roku miał miejsce największy, od blisko 100 lat pożar, podczas którego ucierpiało dziesięciu gospodarzy. Pożar ten wybuchł 20 marca 1990 r. o godz. 1550, kiedy to większość mieszkańców wsi znajdowała się poza domem, pracując przy pracach polowych. Po tym pożarze, 40 osób, pozostało bez dachu nad głową. Z pomocą pogorzelcom przychodzili nie tylko mieszkańcy Niedzicy, ale także i sąsiednich wsi oraz wojsko. W 1995 r. zakupiono na Słowacji motopompę PS12R o wydajności 1500 l/s, którą w tym samym roku poświęcono. Lata dziewięćdziesiąte to nie tylko tragiczny pożar i zakup pompy, ale również czas wielkich powodzi, które nawiedziły także Niedzicę w 1997 i 1999 roku. Kolejnym ważnym wydarzeniem był zakup w miejsce starego samochodu, samochodu nowego GBAM marki ,,STAR 266” i jego poświęcenie w dniu 21 lipca 2002 r.. Zakup tego samochodu w znacznym stopniu przyczynił się do podjęcia decyzji o budowie nowej remizy. Ważną rolę odegrał dh Andrzej  Wielkiewicz, który  poparł inicjatywę budowy remizy w obecności ówczesnego Wójta Antoniego Kapołka. Słowa wielkiego uznania należą się tutaj całemu Zarządowi z ówczesnym Prezesem dh Janem Nowak na czele, który decyduje się i podejmuje stosowną w tym celu uchwałę, dotyczącą budowy nowej remizy, przed którą się znajdujemy. Daleko by szukać, aby wskazać drugą taką jednostkę OSP, która w XXI wieku decyduje się czynem społecznym i za wygospodarowane przez siebie pieniądze na taką inwestycję, nie mając innego wsparcia finansowego. Pierwsze prace budowlane ruszyły wiosną 2003 roku i trwały długo, bo aż do 2009 roku. Podkreślić należy ogromny wkład i zaangażowanie się członków naszej jednostki OSP, członków wspierających oraz mieszkańców wsi w tę budowę. Odpracowano łącznie czynem społecznym 376 dni. Stan surowy budynku remizy – zarówno praca jak i materiał budowlany pochodziły wyłącznie ze środków wygospodarowanych przez OSP w Niedzicy oraz wkładu mieszkańców Niedzicy, na których finansowe wsparcie zawsze możemy liczyć. W budowę tej remizy angażowali się także: Zarząd Leśnej Wspólnoty Urbarialnej w Niedzicy, Rada Sołecka z Niedzicy oraz ówcześni duszpasterze naszej Parafii, a to: ks. Marian Wanat oraz ks. Józef Bednarczyk, za co należy im się staropolskie ,,Bóg zapłać”. Inicjatywę budowy wsparli także rodacy z USA. Remizę poświęcono 11 października 2009 roku. W 2010 roku zakupiona została motopompa TOHATSU. Kolejnym poczynaniem niedzickiej straży był plan zakupu lekkiego samochodu. Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 6 stycznia 2011 r. podjęto uchwałę o zakupie nowego lekkiego samochodu bojowego. Samochód ten zakupiono 5 marca bieżącego roku ze środków własnych OSP, przy finansowym wsparciu Zarządu Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., Stowarzyszenia Historyków Sztuki Muzeum Zespół Zamkowy w Niedzicy oraz Banku Spółdzielczego w Nowym Targu. Wszystkim tym sponsorom oraz mieszkańcom Niedzicy, którzy w różny sposób i przy każdej okazji wspierają naszą jednostkę, należą się wyrazy szacunku i podziękowania.

Na przykładzie 105-letniej działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedzicy możemy stwierdzić, że są ludzie dla których pomoc bliźnim jest wartością nadrzędną i którzy decydują się wstąpić w nasze szeregi pomimo nieodpłatnego charakteru tej służby i licznych niebezpieczeństw. Historia naszej OSP w Niedzicy ukazuje bowiem, że do jej szeregów należeli ludzie, którzy kosztem swojego zdrowia, wolności czy nawet życia zasłużyli się dla naszej jednostki. 

View the embedded image gallery online at:
http://niedzica.e-spisz.pl/niedzica/osp#sigFreeId24231af0e0